Oro Aje

&
Awon kon malo owo o Awon kon Oni lelo owo o . (Acha musical taliban no 1) Owun ani la nani Owo teni tele no o Pokotua mememe o Aje mi ni Owo mi ni Ko kon yin Be mo se pa owo mi Sebi emi mo Momi Tebale soro aje Oro AjE Tori Oro Aje Oro Aje yen lo sure Ika oburu Eyan lon gbero ika Eda aiye le Ori eni longbe ni ga Eya oyeri Ayo lonye eniyan Kemi sha ma pa owo mi Kin ma jaiye dede Temi ni Ki owo tipe Kin de wabi to gbayi lo Na jaiye ori Ma tun se ore fun awo eyan kon Awon kon ma gbenusi Konle ba tiwon malo Mo ti pa owo mi Moma shaye Dede Baba mo ri owo re ninu aiye mi Aiye mi dara o Mo wa Sope Eleda mi gbe mi de ipo Ade mi Ori aje mi Ma se je ko bo o Aaaaah . Sebi Ola mi aje mi Ko konyin Won se bi Ola tan o Ola kun seyin Opo gon Tebale soro Aje Oro AjE . Oro Aje yen lo sure Ika oburu Eyan lon gbero ika Eda aiye le Ori eni lon gbeniga Eya oyemi ayo lon ye eniyan Kemi sa ma pa owo mi Kima jaiye dede Temi ni ko owo tipe Kinde wa bi to gbayi lo Ma jaiye ori Ma tun sore fun awon eyan kon Awon kon ma gbenisi Konle ba tiwon malo Aaaaahaha Moti pa owo mi Moma shaye dede Alonyin lo wun re o Tori kon ma lo rimi ton Ni mo se sapamo o Ma pe mi kin wa lo ja o Owo ni o pemi kin wa logba o Omo oromi wuwa ika o Omo oromi sapamo Kon malo re e ton o Is better than see finish o Se le she tie be Ko kole ko ma yo window Oritsefemi gbemi trabaye Zazoo ze o Emi ni were olorin Idamu adugbo yin Wahala musician Africa mafian Awoooo Gbo gbo awon omo naija Awon lon ma se y*h** Tori ko si owo ni Ika oburu Eyan lon gbero ika Eda aiye le Ori eni longbe niga Iya oyemi ayo lon ye ni eniyan Kemi shama pa owo mi Kima jaiye dede Temi ni ko owo ti pe Kin de wa be to gbayi lo Ma jaiye ori Ma tun se ore fun awon Eyan kon Awon kon ma gbenusi Kon le ba tiwon ma lo Aaaaahaha Moti pa owo mi Moma jaiye dede Ma pemi kin wa lo ja o Owo ni ko pe mi kin wa lo Gba o Maje kon rip e Kon to rip e o Aburo mi salo Pa data o Biza biza o Zeh kon to zeh ori e Musical taliban no 1 Aaachaa msn gang

More from Oriste Femi