yeba

Ah one o de
Ah two o de de
Ah three o de de de eeeeeee
E yeh yeba
Sha ma segbadun oyin momo
Omo to ni kaka yi o yeba
You can go and confirm it oyin momo
Ah eh eh yeba killi somebody oyin momo
She wan make I come carry her yeba
Omo metta in one body oyin momo
Eh eh baby pele
Babe you no wan relate okay bring out the bay
Down down go down down
Baby sound sound sound to our ear daun
Am in love oh am in love oh
I said am in love oh am in love oh
Baby let me cover you
When you stand am under you oh oh nananana
Uncle stop touching sorry madam sorry
Ah one o de
Ah two o de de
Ah three o de de de de eeeeee
E yeh yeba
Sha ma segbadun oyin momo
Omo to ni kaka yi o yeba
You can go and confirm it oyin momo
Ah eh eh yeba killi somebody oyin momo
She wan make I come carry her yeba
Omo metta in one body oyin momo e
Lego chinono chinono chini ah
Down down go down down
Baby sound sound sound to our ear daun
Am in love oh am in love oh
I said am in love oh am in love oh
Baby lemme cover you
When you stand am under you oh nananana
Uncle stop touching sorry madam
Ah one o de
Ah two o de de
Ah three o de de de de
E yeh yeba
Sha ma segbadun oyin momo
Omo to ni kaka yi o yeba
You can go and confirm it oyin momo
Ah eh eh yeba killi somebody oyin momo
She wan make I come carry her yeba
Omo metta in one body oyin momo ye
Boy kiss
Do you like it thank you thank you
Walai baby ebi tofe gba ye ko sona be o