Sabi

Won ni "kin wa baba toh sabi" K'owa w'ori mi, k'otoh saasi Kin ma shey ya'wo l'owo Lati Mo 'morin ko, won fe je ko dabi oh Won ni "kin wa baba toh sabi" oh (ehn-ehn, ehn) K'owa w'ori mi, k'otoh saasi (uhn-uhn, uhn) Kin ma shey ya'wo l'owo Lati Mo 'morin ko, won fe je ko dabi oh Ah, omo logo toh sabi Omo gbera tan, o b'omi si Garri O wo Yankee, o wo Atlanta, per roof Eyan Baba Fela ni, ke gba fun Ah, omo olope toh sabi Omo gbera tan, o b'omi si Garri O wo Yankee, o wo Atlanta, per roof Eyan Baba Fela ni, ke gba fun Uhhn, kilode o jere? (Uhhn, kilode o jere?) Mo ma j'aye mi k'oto fun feere oh (k'oto fun feere oh) Oshey, oshey, oshey o jere oh (oshey o jere oh) Tinba shishee, kin ma ko're oko de'le oh (ko're oko de'le oh) Won gun'yan mi kere oh (kere) Mo fi'mu won fon feere oh Ninu aye, mio kere (mio kere) T'oba de igboro, k'olo beere oh Won ni "kin wa baba toh sabi" K'owa w'ori mi, k'otoh saasi Kin ma shey ya'wo l'owo Lati Mo 'morin ko, won fe je ko dabi oh Won ni "kin wa baba toh sabi" oh (ehn-ehn, ehn) K'owa w'ori mi, k'otoh saasi (uhn-uhn, uhn) Kin ma shey ya'wo l'owo Lati Mo 'morin ko, won fe je ko dabi oh Ehn, omo logo toh sabi Omo gbera tan, o b'omi si Garri O wo Yankee, o wo Atlanta, per roof Eyan Baba Fela ni, ke gba fun Uhn, omo olope toh sabi Omo gbera tan, o b'omi si Garri O wo Yankee, o wo Atlanta, per roof Eyan Baba Fela ni, ke gba fun Uhhn, kilode o jere? (Uhhn, kilode o jere?) Mo ma j'aye mi k'oto fun feere oh (k'oto fun feere oh) Oshey, oshey, oshey o jere oh (oshey o jere oh) Tinba shishee, kin ma ko're oko de'le oh (ko're oko de'le oh) Won gun'yan mi kere oh (kere) Mo fi'mu won fon feere oh Ninu aye, mio kere (mio kere) I will exalt you, Lord (I will exalt you, Lord) For you lifted me out (for you lifted me out) Don't let my foes to rejoice over me (Timi Jay on the track)