Kokan Aye

, &
Back then mio farawey Me no send anybody kokanaye Aye wami lawati Motijelor eele bamiti Right now I'm in Miami Everything is vanity Back then them no send me now Them been dey use style dey Shenk me na Right now I'm chilling now Back then them no send me now Them been dey use style dey Shenk me na Right now I'm chilling now Omo ayemi kokanaye Bi mosen jayemi kokanaye Alaye rora shey Malo bosinu kotoaye Spending money kokanaye Fly lor dubai kodelor Marlay Gbomo meji kode mashey Bimoshen jayemi kokanaye Me I do my thing my way Mode lomo ni Marlay Owo oti ni korale Oropopo ni kokanaye Them be feeling my vibe emi Omo onile Canada moni shawty nbe Moti yo moti motile Turn up everywhere alomo nibe Feeling the vibe on a low low Steady grinding on a low low Wonje lenu biti ogologo Cuz otalenu biti rodo rodo Omo ayemi kokanaye Bi mosen jayemi kokanaye Alaye rora shey Malo bosinu kotoaye Spending money kokanaye Fly lor dubai kodelor Marlay Gbomo meji kode mashey Bimoshen jayemi kokanaye I flex too much them talk No concern you gbenusoun I dey live my life en form Fimile jekin gbadun Funmi loti beer kan Pelu eran maalu kinjekan Romala si kinlabe Ko jokelekan kinjebe Sheybi na me get my money No be you go tell me how to Spend it Kilo kanyin Fimile jekinawo kin moti Sheybi na me get my money No be you go tell me how to Spend it Kilo kanyin Fimile jekinawo kin moti I can't kill myself miole parami Wonfemumi moyajara mio Mioleje kota tapo sala mi Motike bibeli moke Quran Mofi kesari fun kesari Rubo faye sheba awoniyami Tobale shey yahoo sale damaalu Omo tio to loma lo sir fun Chill pelu ballet kokanaye Lowkey lowkey korora shey Same time aashey farawey Sanile tori miobolanle Awao ran yan o Owo lanwa aafe roran o Awao ran yan o Owo lanwa aafe roran o Back then them no send me now Them been dey use style dey Shenk me na Right now I'm chilling now Back then them no send me now Them been dey use style dey Shenk me na Right now I'm chilling now Omo ayemi kokanaye Bi mosen jayemi kokanaye Alaye rora shey Malo bosinu kotoaye Spending money kokanaye Fly lor dubai kodelor Marlay Gbomo meji kode mashey Bimoshen jayemi kokanaye Gbedu bale mago sare wagba Akeweje loju omode saremagba Jayedorun bi saare bagba Mafawale boniosare magba Making headlines ko sare barber Success nikoko aosare baba Omode lojole lati sare baba Oni ciga wonfete sare baba Somawa sope ootigbo Owo wa wole shomasope otigbo Ice on my neck opor Shekopor leti e ni Owo opo ni bank nikan Shekopor l'atm ni Sho yinka lori beat kowole tieni Agba baller shoti mi dabi Kowole tieni Omo ayemi kokanaye Bi mosen jayemi kokanaye Alaye rora shey Malo bosinu kotoaye Spending money kokanaye Fly lor dubai kodelor Marlay Gbomo meji kode mashey Bimoshen jayemi kokanaye.